Ιδέες και Συμβουλές Γάμου
Ιδέες και Συμβουλές Γάμου
Ιδέες και Συμβουλές Γάμου
Ιδέες και Συμβουλές Γάμου

Διαδικασίες Γάμου

Νομικές διαδικασίες και έγγραφα

Διαδικασίες Γάμου

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Τα άτομα που πρόκειται να παντρευτούν θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος. Για άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών απαιτείται γραπτή συγκατάθεση των γονέων.

Σε περίπτωση προηγούµενου γάμου θα πρέπει να υπάρχει διαζύγιο. Σε περίπτωση εξαφάνισης, για να τελεστεί δεύτερος γάμος πρέπει να έχουν περάσει 4 χρόνια από τη δήλωση αφάνειας, για να μπορέσει να ξαναπαντρευτεί ο/η σύζυγος.

Αν ένας από τους μελλόνυμφους είναι αλλοδαπός, απαιτείται βεβαίωση του προξένου της χώρας του στην Ελλάδα ότι δεν υπάρχει κώλυμα γάμου και ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, μεταφρασμένα και επικυρωμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Επίσης, απαιτείται άδεια παραμονής ή κάρτα προσωρινής άδειας παραμονής.

Η ελληνική νομοθεσία δεν επιτρέπει το γάμο -Αν ένας από το ζευγάρι είναι κάτω των 14 ετών.

-Mεταξύ συγγενών εξ αίματος εκ πλαγίου ως τετάρτου βαθμού. Συγκεκριμένα, ο Αστικός Κώδικας ορίζει ότι «εμποδίζεται ο γάμος σε συγγενείς εξ αίματος απεριόριστα» και «σε πλάγια γραμμή ως και τον τέταρτο βαθμό». Συγγενείς θεωρούνται και τα πνευματικά αδέρφια, αυτό δηλαδή που έχουν τον ίδιο νονό.

-Σε περίπτωση υιοθεσίας, µεταξύ του υιοθετηµένου και αυτού που το υιοθέτησε, καθώς και μεταξύ των απογόνων τους ακόμα και αν έχει λυθεί η υιοθεσία.

-Στην περίπτωση που δεν έχει λυθεί ή ακυρωθεί κάθε προηγούµενος.


Θρησκευτικός γάμος

Οι μελλόνυµφοι θα πρέπει να είναι κι οι δυο Χριστιανοί. Εάν ένας είναι αλλόθρησκος, θα πρέπει να βαπτιστεί πρώτα Χριστιανός.
Σε περίπτωση γάµου μεταξύ Χριστιανού Ορθόδοξου με Καθολικό ή Προτεστάντη, αν το ζευγάρι επιθυμεί τελετή και στις δύο εκκλησίες, θα πρέπει το μυστήριο στην Ορθόδοξη εκκλησία να είναι το τελευταίο. Αυτό, διότι η Ορθόδοξη εκκλησία δεν αναγνωρίζει το γάµο που έγινε στην Καθολική- ενώ το αντίθετο ισχύει- και τότε θα υπάρχει πρόβλημα διγαμίας.
Τα άτομα θα πρέπει να είναι διανοητικώς υγιή, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν στο μυστήριο. Αν έχει προηγηθεί πολιτικός γάµος και επιθυμείτε να κάνετε και θρησκευτικό, πρέπει να υποβάλετε την ληξιαρχική πράξη του πολιτικού γάµου. Δεν επιτρέπεται τέταρτος γάμος, εάν προϋπήρξε έγκυρος τρίτος.

Σε περίπτωση χηρείας θα πρέπει να έχει περάσει 1 χρόνος. Σε περίπτωση δεύτερου γάμου, είναι απαραίτητη η προσκόμιση ειδικού εγγράφου της Αρχιεπισκοπής καθώς και το διαζευκτήριο, στο οποίο να αναγράφεται επάνω δεξιά “μόνο για γάμο”. Το ίδιο ισχύει και όταν ο διαζευγμένος είναι αλλοδαπός, το δε έγγραφο πρέπει να είναι μεταφρασμένο και επικυρωμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Πότε δεν επιτρέπεται η τέλεση Θρησκευτικού Γάµου

Όλες τις Τετάρτες και Παρασκευές, εκτός από εκείνες κατά τις οποίες επιτρέπεται η κρεοφαγία.

Την Εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος (Κατακλυσμού)

Την 1η Εβδομάδα του Τριωδίου

Μεταξύ της Εβδομάδας των Απόκρεω και της Τυρινής

Από την Παρασκευή της Τυρινής µέχρι την Κυριακή του Πάσχα συμπεριλαμβάνοµένων και των δύο ημερομηνιών.

Την 5η και 6η Ιανουαρίου.

Από 1 μέχρι 14 Αυγούστου συμπεριλαµβανομένων και των δύο ηµερομηνιών.

Την 29η Αυγούστου εορτή του Τιμίου Προδρόμου

Την 14η Σεπτεμβρίου.

Από 13 μέχρι 25 Δεκεμβρίου, συμπεριλαµβανομένων και των δύο ηµερομηνιών.

Εγγραφα και Πιστοποιητικά

Οποιοδήποτε πιστοποιητικό εκδοθεί για το γάµο ισχύει για τους επόµενους έξι µήνες.

Αναγγελία

Η αναγγελία του γάµου θα πρέπει να δημοσιευτεί σε οποιαδήποτε εφημερίδα στα ελληνικά. Δεν χρειάζεται να αναφέρετε την ακριβή ημεροµηνία του γάµου σας. Για την σύνταξη της αναγγελίας γάμου η εφηµερίδα έχει κείμενο τυποποιημένο. Η δηµοσίευση θα πρέπει να γίνει από 3 µήνες πριν το γάμο μέχρι το αργότερο 15 μέρες πριν. Κρατήστε δυο αντίτυπα από το φύλλο της εφηµερίδας με την αναγγελία γάµου, ώστε να τα προσκοµίσετε στον ιερέα για να εκδώσει τις άδειες γάμου.

Πιστοποιητικό αγαµίας

Εκδίδεται από την ενορία στην οποία ανήκει καθένας από τους µελλόνυµφους. Για την έκδοση είναι απαραίτητη η παρουσία δύο ενηλίκων μαρτύρων, µε τις ταυτότητες τους, οι οποίοι δεν θα πρέπει να έχουν πρώτου βαθµού συγγενική σχέση µε τους μελλόνυµφους. Εάν έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος θα πρέπει να προσκοµίσετε το σχετικό αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης, ενώ εάν δεν πρόκειται για πρώτο γάµο θα πρέπει να προσκομίσετε το σχετικό έγγραφο (διαζευκτήριο), που να αναφέρει το βαθµό του προηγούµενου γάμου από το γραφείο διαζυγίων της Αρχιεπισκοπής, ή πιστοποιητικό χηρείας στην περίπτωση ο ένας από τους δύο είναι χήρος η χήρα.

Αδεια Γάµου

Έχοντας την γραπτή έγκριση της εκκλησίας όπου πρόκειται να γίνει ο γάµος, θα πάτε και οι δύο στην ενορία της νύφης και θα κάνετε αίτηση για άδεια γάμου. Πρέπει να έχετε μαζί τις αστυνομικές σας ταυτότητες.

Ο εφηµέριος θα ζητήσει: Τα πιστοποιητικά αγαμίας,
Ενα παράβολο των 18€ πράσινο (ονομαστικής αξίας 14,67 €) από εφορία ή δημόσιο ταμείο
Δυο αντίτυπα από το κείμενο της δηµοσίευσης στην εφημερίδα.
(Σε ορισμένες ενορίες ζητούν και πιστοποιητικό γέννησης, γι αυτό ρωτήστε από πριν αν θα χρειαστεί. Το πιστοποιητικό γέννησης εκδίδεται εύκολα από το δήμο
ή από Κ.Ε.Π.)

Σε αυτόν θα δηλώσετε το επώνυµο των μελλοντικών παιδιών σας και την εκκλησία όπου θα τελεσθεί ο γάμος.

Με τα έγγραφα της αίτησης θα πάτε στην Αρχιεπισκοπή και θα παραλάβετε την άδεια την ίδια ημέρα. Κατόπιν, θα επιστρέψετε στην ενορία της νύφης για να υπογράψει ο παπάς την άδεια.

Πολιτικός γάμος

Αναγγελία γάμου: Ισχύει ό,τι για τον θρησκευτικό γάμο. Άδεια γάμου: Εκδίδεται μέσα σε μία εβδομάδα μετά τη σχετική αίτηση από το δήμο που θα τελεστεί ο γάμος.

Έχετε την δυνατότητα να κάνετε το γάμο σας σε οποιοδήποτε δημαρχείο ή κοινότητα θέλετε, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας σας. Ωστόσο, πρέπει να κάνετε μία υπεύθυνη δήλωση την οποία θα προσκομίσετε στο δήμο μαζί με όλα τα υπόλοιπα χαρτιά που απαιτούνται. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος αυτοπροσώπως για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου είναι : Απλή φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου . Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης ή από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών για τους γεννημένους στο εξωτερικό. Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα, χωρίς ημερομηνίες τέλεσης και προσκόμιση μίας ολόκληρης εφημερίδας στην Υπηρεσία. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο. Σε περίπτωση χηρείας προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη θανάτου. Παράβολο χαρτοσήμου από εφορία, ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ. Φωτοτυπία οποιουδήποτε αποδεικτικού (απόδειξη ΔΕΚΟ, κινητή τηλεφωνία, τράπεζα, βιβλιάριο ασθενείας, εκκαθαριστικό εφορίας κλπ.), όπου θα φαίνεται ο τόπος κατοικίας, ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ (Οι λογαριασμοί να είναι πρόσφατοι).

Επώνυµο παιδιών

Πριν από το γάµο, το ζευγάρι είναι υποχρεωμένα να δηλώσει το επώνυμο των παιδιών σε συµβολαιογράφο, παπά ή δήμαρχο µε αµετάκλητη δήλωση. Αν το επώνυµο δεν δηλωθεί, τότε τα παιδιά θα πάρουν το επώνυμο του συζύγου. Την ίδια δήλωση, πριν από το γάµο τους, θα πρέπει να κάνουν οι σύζυγοι στην περίπτωση πουπαντρεύονται μετά τη γέννηση του παιδιού τους.

Επώνυµο συζύγου

Η γυναίκα δεν χρειάζεται πια να αλλάξει το επώνυμό της στην ταυτότητά της, στο διαβατήριο, σε όλα τα δημόσια βιβλία μεταγραφών και υποθηκών ή στους δημόσιους καταλόγους.

ΔΗΛΩΣΗ ΓΑΜΟΥ

Κάθε γάµος (θρησκευτικός ή πολιτικός) θα πρέπει απαραιτήτως να καταχωρηθεί στο Ληξιαρχείο της περιοχής στην οποία τελείται. Ο γάμος δηλώνεται από τον ένα από τους δύο συζύγους ή από τρίτο πρόσωπο, στο οποίο θα έχετε κάνει ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Απαιτούνται τα εξής έγγραφα : Αίτηση, με επίδειξη των αστυνομικών ταυτοτήτων και των δύο. Για θρησκευτικό γάμο, βεβαίωση της εκκλησίας για την τέλεση του γάμου, θεωρημένη από τη Μητρόπολη Για πολιτικό γάμο, βεβαίωση Δημάρχου για την τέλεση του πολιτικού γάμου

Η δήλωση πρέπει να γίνει εντός 40 ημερών από την ηµεροµηνία τέλεσης του γάµου. Μετά την παρεύλεση 40 ηµερών και μέχρι 130 ημέρες από το γάµο, καταβάλλεται πρόστιµο 4,50€ σε παράβολο χαρτοσήµου. Μετά την παρέλευση των 130 ημερών, το παράβολο χαρτοσήµου ανέρχεται σε 13€.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΛΟΓΩ ΓΑΜΟΥ

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω Κ.Ε.Π.
Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι :
Aίτηση / υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται έτοιμη για συμπλήρωση)
Αστυνομική Ταυτότητα
Εξουσιοδότηση σε περίπτωση που δεν παρευρεθεί ο ίδιος
Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων δύο (2) ετών
Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ/ΟΤΕ
Πιστοποιητικό Γέννησης
Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
.

Περισσότερα άρθρα γάμου...